Данъчно третиране на ваучерите за храна през 2022 г.
България
България

Данъчно третиране на ваучерите за храна през 2022 г

16.05.2022

Научете последните новини около данъчното третиране на ваучерите за храна през 2022 г.

Данъчно третиране на ваучерите за храна

В началото на седмицата Министерството на финансите публикува „Указание относно счетоводното отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО“. Указанието засяга теми като данъчно третиране по ЗДДС, данъчно третиране по ЗКПО, счетоводно отчитане на сделките с ваучери за храна.

Данъчно третиране по ЗДДС 

В тази точка от Указанието подробно са обяснени понятията „ваучер за конкретна цел“ и „многоцелеви ваучер“. Уточнено е, че ваучерите за храна към момента следва да се третират като „многоцелеви“ (т.1.2.1). 

Става ясно, че след 31 декември 2022 г., ако ставките на всички продукти и услуги, които могат да се закупят с ваучери се уеднакви (т.е. върне се на 20%), то ваучерите за храна ще следва да се третират като ваучери за конкретна цел. 

Данъчното третиране на ваучерите за храна като многоцелеви ваучери

Предоставянето на ваучери за храна от оператор на работодател и от работодател на ползватели не се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. 

По отношение на работодателите и търговците, приемащи ваучери се приема, че данъкът се смята за включен в номиналната стойност на ваучера. 

За извършената от търговеца/доставчика към ползвателя продажба, плащането по която се извършва с ваучер, възниква задължение за регистриране и отчитане чрез издаване на фискална касова бележка. 

Доставчикът на стоките и услугите предоставя ваучерите за храна на оператора за осребряване, който от своя страна изплаща номиналната стойност на ваучерите. В случая, за целите на облагане с ДДС, не е налице доставка от търговеца към оператора на ваучера.

Данъчно третиране на ваучерите за храна като ваучери за конкретна цел

При положение, че след 31 декември 2022 г. срокът за прилагане на намалената ставка от 9% не бъде удължен, то ваучерите за храна ще се използват само за заплащането на стоки или услуги, облагани с ДДС по стандартна ставка - 20%. В този случай ваучерите ще се разглеждат като "ваучери за конкретна цел". 

В такъв случай при предоставянето на ваучери за храна от оператор на ваучери за храна към работодател данъкът се смята за включен в номиналната стойност на ваучера за храна и данъчната основа се изчислява като от тази стойност, посочена върху самия ваучер за храна, се изключи размерът на данъка. 

Предоставянето на ваучери за храна от работодател на ползвател се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. В този случай се има предвид, че за работадателя не възниква право на данъчен кредит за начисления данък за получените стоки или услуги, свързани с тези доставки.
При предоставянето на стоки или услуги от търговец/доставчик на ползвател не се начислява ДДС.

При предоставянето за осребряване на ваучери за храна от търговеца/доставчика на стоки и услуги на оператора на ваучери за храна за търговеца/доставчика е налице право на приспадане на данъчен кредит на начисления му данък за получените стоки, свързани с тази доставка. За оператора също е налице право на приспадане на данъчен кредит за начисления му данък за получените стоки или услуги, свързани с тази доставка.

Допълнителни облекчения, свързани с ваучерите за храна по ЗКПО за 2022 г.

През 2022 г. са въведени допълнителни облекчения и възможности по отношение на ползването на ваучерите за храна. Въведена е правна възможност издадените в рамките на годишната квота за 2022 г. ваучери да могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода и на дейности, осъществявани от културни организации. Това ще бъде възможно след като операторите на ваучери за храна сключат договори с доставчиците, осъществяващи тези дейности.

Освен разширяването на обхвата на ваучери за храна по квота 2022 г. е увеличен необлагаемият размер на ваучерите от 80 лв. на до 200 лв. месечно за всяко наето лице.

Предвидена е преходна норма, с която се урежда възможността за предоставяне на допълнителни ваучери за храна за всеки от месеците, за които такива вече са предоставени, до достигането на 200 лв. месечно на наето лице. Работодателят може, но законът не го задължава да предостави на наетите лица ваучери в размер до 200 лв. за предходните преди месец април 2022 г. месеци.

Прочетете още:

Необлагаемите ваучери за храна вече са с размер до 200 лв.
До 200 лв. необлагаеми ваучери на месец на служител 
Видове ваучери за храна
Бяха отпуснати квотите за ваучери за храна за 2022 година
Последни новини около ваучерите за храна
Намери отговор